Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด

2024-06-18 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram)พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม และตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก จำนวน 12 เดือน

2024-05-27 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาอันตราย (Aseptic Isolator) จำนวน ๑ ตู้

2024-05-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่อข่ายอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน ๑ งาน

2024-05-24 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า 360 กิโลวัตต์

2024-05-16 00:00:00

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

2024-04-22 00:00:00

จ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน 1 งาน

2024-03-27 00:00:00

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

2024-03-22 00:00:00

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

2024-03-13 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา

2024-02-20 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา

2024-02-20 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน

2024-02-19 00:00:00

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-18 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาอันตราย (Aseptic Isolator) จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-13 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-21 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-15 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-08 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-17 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อยาสำหรับโรคเบาหวาน จำนวน 4 รายการ ภ.1/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-03 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-29 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-21 00:00:00

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-20 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-23 00:00:00

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-11 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-16 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-08 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-05 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-14 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-14 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อยาสำหรับโรคเบาหวาน จำนวน 4 รายการ ภ.1/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-02 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-25 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-03 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-02 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Glucose strip (POCT) จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-02 00:00:00

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-18 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาอันตราย (Aseptic Isolator) จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-13 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-21 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-15 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-08 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-17 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปาก ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อยาสำหรับโรคเบาหวาน จำนวน 4 รายการ ภ.1/2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-03 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-29 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-21 00:00:00

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-20 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-23 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-21 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-19 00:00:00

จ้างเหมาวิทยากรเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-18 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14 00:00:00

จ้างเหมารื้อถอนเสาไฟ พร้อมทดสอบหม้อแปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14 00:00:00

จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) ห้องผ่าตัดห้องที่ ๒ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-04 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-05-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-05 00:00:00

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อน้ำยาซักผ้าขาว จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-22 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-18 00:00:00

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12 00:00:00

ซื้อวัสดุเพลิง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10 00:00:00

ซื้อเก้าอี้หมอนั่ง สีฟ้าหมอฟัน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-06 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-06 00:00:00

ซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก (Micro Rack) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-06 00:00:00

ซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก (Micro Rack) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 00:00:00

ซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก (Micro Rack) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 00:00:00

ซื้อถุงขยะดำ ขนาด ๔๕x๖๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-04 00:00:00

จ้างทำป้ายพลาสวูดพร้อมเคลือบด้าน ขนาด ๑๙๐x๕๕ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27 00:00:00

จ้างทำป้ายพลาสวูดพร้อมเคลือบด้าน ขนาด ๑๙๐x๕๕ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-25 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP