ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-13 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-13 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

จ้างเทคอนกรีตพื้นทางขึ้นอาคารซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ TOSHIBA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่มทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

จ้างซ่อมแฟลตพยาบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

จ้างทำป้ายตั้งพื้นแผนผังโรงพยาบาล ขนาด ๑๔๐x๑๒๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-09 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-22 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-22 00:00:00

ซื้อSYRINGE DISPOSABLE ขนาด ๕ cc. จำนวน ๓๐๐ กล่อง และ I V CATHETER No.๒๐ x๑ ๑/๔ จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-22 00:00:00

ซื้อCore-clip open ๑๑ x ๒๓๐๐ mm. จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-21 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ รอบวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-21 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-10 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-09 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-08 00:00:00

จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-03-02 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-25 00:00:00

ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับ COVID ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-18 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนเกน้ำมันรถยต์ ทะเบียน นข-๔๒๑๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-09 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP