Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-22 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-22 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-08 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ (Influenza A B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-18 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-18 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-18 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-18 00:00:00

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหารประจำวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-16 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-15 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-15 00:00:00

จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (บันไดทางขึ้นอาคาร) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-15 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-12 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-12 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-09 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-09 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-09 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างเหมาเยี่ยมสำรวจเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-17 00:00:00

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๔๘๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-16 00:00:00

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความอิ่มตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-14 00:00:00

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-10 00:00:00

จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (Lab Calibration Service) จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-10 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-07 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-27 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-26 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-16 00:00:00

ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-13 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-11 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-01-11 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP