Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างเย็บซ่อมผ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-07 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-07 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-07 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

เวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 8 รายการ

2022-09-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-05 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อสายเซนเซอร์สำหรับวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ ETCO๒ Sensor Mainstream จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-06 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-05 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-02 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-01 00:00:00

ซื้อสาย patient plate cable จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-30 00:00:00

จ้างตรวจ SARS-Cov-๒ PCR วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-29 00:00:00

ซื้อหมึกพิมพ์ HP ๘๕ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-28 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-25 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-20 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-20 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้เย็นแช่ศพแบบบรรจุ ๑ ศพ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-19 00:00:00

ซื้อClear cut sideport knife ๒.๗๕ mm. ๖s และ Clear cut slit knife 1 mm. ๖s อย่างละ ๒๐ กลอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-07 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP