ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดตรวจ COVID-๑๙ Ag rapid test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-05 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-05 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-04 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-23 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09 00:00:00

จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-30 00:00:00

จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-30 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-08 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-29 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-18 00:00:00

ซื้อเอี๊ยมพลาสติกแบบแขนยาว จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-17 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-16 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-29 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-28 00:00:00

จ้างเหมาบริการงานพยาบาลวิชาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-28 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ สิทธิ์ พรบ. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-21 00:00:00

ซื้อสารเคมีกำจัดจุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-15 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-14 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-16 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP