Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน

2024-02-19 00:00:00

จ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน

2024-01-30 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา

2024-01-11 00:00:00

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน

2024-01-09 00:00:00

ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

2024-01-08 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เดือน

2023-12-06 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป จำนวน 5 รายการ ภ.2/2567

2023-11-30 00:00:00

ซื้อยาสำหรับโรคเบาหวาน จำนวน 4 รายการ ภ.1/2567

2023-11-30 00:00:00

ซื้อสารทึบรังสีและสารน้ำ จำนวน 5 รายการ ภ.3/2567

2023-11-30 00:00:00

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องถ่างแผลสำหรับดึงเปิดช่องท้องการผ่าตัดใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง

2023-11-27 00:00:00

วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Glucose strip (POCT) จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ Test

2023-11-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

2023-11-27 00:00:00

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-29 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-21 00:00:00

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-20 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-23 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-20 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-20 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-15 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-31 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-12 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-12 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Glucose strip (POCT) จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-11 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-12-20 00:00:00

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-03 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-02 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Glucose strip (POCT) จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-02 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-12-12 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-23 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-03 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-10-20 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-18 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-06-23 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-22 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-19 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-15 00:00:00

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-29 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-21 00:00:00

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-20 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-23 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-20 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-20 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-15 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-31 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-12 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-12 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Glucose strip (POCT) จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-01-11 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องมือถ่างแผลสำหรับการดึงเปิดช่องท้องการผ่าตัดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-12-27 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อค่าฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-03 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-02 00:00:00

ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ HP๘๕A สีดำ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-02 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-02 00:00:00

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหาร ประจำวันที่ ๓ - ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-02 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนเลนส์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องขนาด ๑๐ มิลลิเมตร มุมมองภาพ ๓๐ องศา ของชุดเครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดี จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-01 00:00:00

ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ HP๘๕A สีดำ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-28 00:00:00

ซื้อGas Ethylene Oxide 22 g พร้อมแผ่นความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-28 00:00:00

ซื้อPFNA short โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-28 00:00:00

ซื้อSURGICAL GLOVES STERILE NO.7.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-28 00:00:00

ซื้อTEGADERM 6x10 cms. WITH PAD 50 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-28 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-28 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุเพลิง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10 00:00:00

ซื้อเก้าอี้หมอนั่ง สีฟ้าหมอฟัน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-06 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-06 00:00:00

ซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก (Micro Rack) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-06 00:00:00

ซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก (Micro Rack) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 00:00:00

ซื้อชั้นวางของแบบเหล็ก (Micro Rack) จำนวน ๑ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-05 00:00:00

ซื้อถุงขยะดำ ขนาด ๔๕x๖๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-04 00:00:00

จ้างทำป้ายพลาสวูดพร้อมเคลือบด้าน ขนาด ๑๙๐x๕๕ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-27 00:00:00

จ้างทำป้ายพลาสวูดพร้อมเคลือบด้าน ขนาด ๑๙๐x๕๕ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-25 00:00:00

จ้างทำป้ายพลาสวูดพร้อมเคลือบด้าน ขนาด ๑๙๐x๕๕ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-25 00:00:00

จ้างทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-20 00:00:00

จ้างทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-18 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP