Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Glucose strip (POCT) จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ Test

2023-11-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

2023-11-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา

2023-11-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา

2023-11-27 00:00:00

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน

2023-11-06 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ

2023-10-11 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-10-09 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๖๐ ห้อง (หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑ - ๒) จำนวน ๑ งาน

2023-09-28 00:00:00

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (ระบบท่อชิลเลอร์) จำนวน ๑ งาน

2023-08-24 00:00:00

ประกวดราคาจัดจ้างจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน

2023-08-04 00:00:00

ประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว

2023-07-25 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน ๑ งาน

2023-07-18 00:00:00

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๖๐ ห้อง (หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑ - ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-10-09 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (ระบบท่อชิลเลอร์) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-29 00:00:00

ประกวดราคาจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-21 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-11 00:00:00

ประกวดราคาจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-05 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-08 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-08 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-07 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-31 00:00:00

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-06-23 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-22 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-19 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-15 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-03 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-29 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-24 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-20 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-02-27 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-02-10 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-01-11 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-12-19 00:00:00

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-10-30 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๖๐ ห้อง (หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑ - ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-10-09 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (ระบบท่อชิลเลอร์) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-29 00:00:00

ประกวดราคาจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-21 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-11 00:00:00

ประกวดราคาจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-05 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-08 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-27 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-24 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-26 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14 00:00:00

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหาร ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-09 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-09 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-07 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-07 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-07 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-08 00:00:00

จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-08 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-02 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-24 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-23 00:00:00

ซื้อเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-22 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-22 00:00:00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-17 00:00:00

ซื้อClose Suction No.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-17 00:00:00

จ้างต่อระบบเว็บไซต์โรงพยาบาล IP Address จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-16 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-16 00:00:00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-15 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP