Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๖๐ ห้อง (หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑ - ๒) จำนวน ๑ งาน

2023-09-28 00:00:00

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ (ระบบท่อชิลเลอร์) จำนวน ๑ งาน

2023-08-24 00:00:00

ประกวดราคาจัดจ้างจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน

2023-08-04 00:00:00

ประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว

2023-07-25 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน ๑ งาน

2023-07-18 00:00:00

จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 3 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

2023-06-23 00:00:00

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง

2023-06-21 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-20 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

2023-03-24 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ

2023-03-24 00:00:00

ประกวดราคาซื้่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2023-03-14 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน

2023-03-07 00:00:00

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-05 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-08 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-08 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-27 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-07 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-31 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-27 00:00:00

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-17 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-07 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-02-16 00:00:00

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-02-27 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการพิมพ์เอกสารโดยเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-02-10 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-01-11 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-12-19 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-12-06 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-02 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-01 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ภ.2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-29 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ภ.2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-04-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-04-07 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-19 00:00:00

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-11 00:00:00

ประกวดราคาจ้างตรวจแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวน์เต้านม พร้อมอ่านผลทันทีโดยรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-05 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 69 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลและป้อมยาม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-08-08 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-27 00:00:00

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-07-24 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-26 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม ๓ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-25 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-16 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-07 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-03-31 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-25 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-25 00:00:00

ซื้อสำลีแอลกอฮอล์ชนิดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-25 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-24 00:00:00

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหาร ประจำวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-23 00:00:00

ซื้อBipolar cord - Banana jack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-22 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10 00:00:00

จ้างซ่อมระบบแอร์รถหมายเลขทะเบียน กอ-๔๗๖๘ ระยอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคารจ่ายกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05 00:00:00

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05 00:00:00

จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารคลังวัสดุการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05 00:00:00

จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารคลังวัสดุการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04 00:00:00

จ้างเย็บผ้ารัดตัวคนไข้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03 00:00:00

ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๒ V/๗.๒ AH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03 00:00:00

ซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ รวมสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03 00:00:00

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด W55 X C55 X H85 CM. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03 00:00:00

จ้างเย็บผ้ารัดตัวคนไข้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP