ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-30 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-27 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Real-Time PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-25 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Real - Time PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-25 00:00:00

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-24 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดตรวจ COVID-๑๙ Ag rapid test จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-18 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-13 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-10 00:00:00

จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศและระบบกรองอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-24 00:00:00

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-08 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-07 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำรอบวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-01 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำรอบวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-01 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 16 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ สิทธิ์บัตรทอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-01 00:00:00

จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 132 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-29 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-17 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-06 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-29 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-19 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-09 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP