Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-24 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-22 00:00:00

จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มคู่มือบำบัด จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-19 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-19 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-19 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-19 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-19 00:00:00

ซื้อเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-01-17 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-29 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-28 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-26 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-26 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-26 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-21 00:00:00

ซื้อกระป๋องทิ้งเข็มสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-19 00:00:00

ซื้อกล่องทิ้งเข็ม 5 x 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-19 00:00:00

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-17 00:00:00

ซื้อเสื้อคนไข้ ขนาด XL สีขาวพิมพ์ชมพู จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-15 00:00:00

จ้างจ้างทำอิงค์เจ็ทสติ๊กเกอร์เคลือบฝ้าติดแผ่นพลาสวูด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-10 00:00:00

จ้างเย็บซ่อมผ้าเช็ดมือ จำนวน ๑,๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-09 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP