Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-26 00:00:00

จ้างเปลี่ยนอะไหล่ตู้ปลอดเชื้อ BSC. ขนาด 2x2 ft. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-21 00:00:00

ซื้อผ้าขวางเตียง ขนาด ๓๖x๖๐ นิ้ว สีขาวพิมพ์ชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-21 00:00:00

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-21 00:00:00

จ้างซ่อมรอยรั่วคานคอนกรีตด้านบน (ตึกเขียว) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-20 00:00:00

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-18 00:00:00

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (สีเขียว) จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-12 00:00:00

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-12 00:00:00

จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-12 00:00:00

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-12 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Moniter จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-11 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-11 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อแผงกั้นจราจร ขนาด ๑x๑.๕ เมตร มีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-09 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

จ้างพิมพ์สติกเกอร์กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-31 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-25 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-20 00:00:00

ซื้อชุด High Suction ครบชุด จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-18 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-18 00:00:00

จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ รวมสิทธิ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP