Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหาร ประจำวันที่ ๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-11 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-11 00:00:00

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหาร ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-11 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-10 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-07 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-07 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-04 00:00:00

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-04 00:00:00

ซื้อแลปทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-04 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-04 00:00:00

ซื้อแลปทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-04 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-04-04 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-24 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-23 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-23 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-21 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-17 00:00:00

ซื้อเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-16 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-11 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-09 00:00:00

ซื้อแว่นตาป้องกันสารคัดหลั่ง รุ่น 3000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-09 00:00:00

จ้างตรวจทางห้องปฏบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด ๕x๔.๘ เซนติเมตร สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ สีนำเงิน-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-01 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP