Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-27 00:00:00

จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-24 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-23 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-23 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-17 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงคลอดสูตินรีเวช ระบบไฮโดรลิก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-15 00:00:00

จ้างขนดินถมบริเวณที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-02 00:00:00

จ้างขนดินถมบริเวณที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-02 00:00:00

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-01 00:00:00

จ้างถมดินก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-29 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-24 00:00:00

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-22 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-10 00:00:00

จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-04 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-04 00:00:00

จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-04 00:00:00

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-04 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP