Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคเพื่อประกอบอาหาร ประจำวันที่ 3 - 9 เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-02 00:00:00

จ้างเหมาบำรุงรักษารถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกเป็นภาพดิจิตอล แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 00:00:00

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-28 00:00:00

จ้างเหมาวิทยากรเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล ครั้งที่ ๔ Re-Accreditation Survey โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26 00:00:00

ซื้อAquacel Foam+Non-adhesive 10 x 10cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25 00:00:00

ซื้อTEGADERM 9x25 cms. WITH PAD 25 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25 00:00:00

ซื้อCOTTON STICK S Non-Sterile 5 s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-22 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-26 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-24 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-21 00:00:00

จ้างเหมาทำอาหาร จำนวน ๖๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-20 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-20 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-19 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-15 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-15 00:00:00

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-14 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-12 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและตู้เมนไฟฟ้า (MDB) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-12 00:00:00

จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและตู้เมนไฟฟ้า (MDB) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-05 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP