ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-24 00:00:00

ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเสพติด กัญชาในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-24 00:00:00

ซื้อภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะ (Urine container) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-24 00:00:00

จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-18 00:00:00

จ้างพิมพ์คู่มือการดูแลตนเอง เพื่อลด ละ เลิก สารเสพติด ขนาด A๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-18 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-18 00:00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-05 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-04 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-04 00:00:00

ซื้ออะไหล่ตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 00:00:00

ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-23 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP