Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-07 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องชิลเลอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-07 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-02 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-02 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-27 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-27 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-27 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-17 00:00:00

ซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรด A สีน้ำเงินมียางกันเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-14 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-13 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-12 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-11 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก (Fetal Monitoring) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-08 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-29 00:00:00

จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในศูนย์พักคอย (CI) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (มื้อเช้า,เที่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-23 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงคลอดสูตินรีเวช ระบบไฮโดรลิก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-21 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP