Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ปลอดเชื้อ BSC. ขนาด ๒x๒ ft. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

จ้างซ่อมลิฟต์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

จ้างรื้อถอนรั้วโรงพยาบาลสนามและสร้างที่เก็บของ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

จ้างสำรวจระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

ซื้อชุดเสื้อกางเกงปฏิบัติงาน สีเขียว M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด ๕x๔.๘ เซนติเมตร สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ สีนำเงิน-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด ๕x๔.๘ เซนติเมตร สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ สีน้ำเงิน-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพีซี จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-26 00:00:00

จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ โรงพยาบาลสนาม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-26 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ สีแดง ขนาด ๔.๗ x ๘.๑๖ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-22 00:00:00

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่องมี Copy ในตัว ขนาด ๖x๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-22 00:00:00

ซื้อแว่นตา ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-16 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 00:00:00

จ้างทำชั้นเหล็กวางของพื้นไม้ ๓ ชั้น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 00:00:00

จ้างกำจัดของเสียในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-11 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-09 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP