Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างติดตั้งท่อหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-18 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-16 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-16 00:00:00

ซื้อที่ชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-16 00:00:00

ซื้อเสื้อคนไข้คอกลมป้ายข้าง ขนาด L สีขาวพิมพ์ม่วง จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-15 00:00:00

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน นข-๔๒๑๔ ระยอง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-12 00:00:00

จ้างซ่อมรอยรั่ว ห้องน้ำหญิง (ห้องพักแพทย์) OPD จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-12 00:00:00

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามสัญญาชีพ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-11 00:00:00

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-10 00:00:00

ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-09 00:00:00

ซื้อเครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-08 00:00:00

จ้างเย็บซ่อมผ้า จำนวน ๖ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-02 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP