ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-09 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดตรวจ COVID-๑๙ Ag rapid test (Professional use) จำนวน ๒๖,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-08 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-08 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-08 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-08 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-08 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-08 00:00:00

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-07 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องชิลเลอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-07 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-06 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-08 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-04 00:00:00

ซื้อPolyglactin ๙๑๐ No.๓/๐ เข็มตรง จำนวน ๔๐ โหล และ Polyglactin ๙๑๐ No.๔/๐ Cutting จำนวน ๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-31 00:00:00

ซื้อNEEDLE DISPOSABLE จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-30 00:00:00

ซื้อEXTENSION TUBE ๑๘ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ FACE SHIELD แบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-30 00:00:00

ซื้อออกซิเจน จำนวน ๔๔๔๙.๓๘๘ ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-30 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-28 00:00:00

ซื้อEndutrachea tube จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-27 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-25 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-17 00:00:00

ซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรด A สีน้ำเงินมียางกันเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-14 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP