Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-03 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-03 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-03 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-01 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-01 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-01 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-03-01 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-24 00:00:00

ซื้อชุดอบสมุนไพรสด จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-24 00:00:00

ซื้อน้ำยาตรวจแอมเฟตามีนในปัสสาวะ น้ำยาตรวจกัญชาในปัสสาวะ และ Urine container โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-23 00:00:00

ซื้อแลปทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-23 00:00:00

ซื้อแลปทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-02-23 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างตรวจทางห้องปฏบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-02 00:00:00

ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด ๕x๔.๘ เซนติเมตร สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ สีนำเงิน-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-11-01 00:00:00

ซื้อผ้าห่มขนหนูสีขาว ขนาด ๖๐x๘๐ นิ้ว พิมพ์ชื่อโรงพยาบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-28 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-25 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-19 00:00:00

จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-10 00:00:00

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-09 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-08 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-10-05 00:00:00

ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๕,๐๑๒.๓๘๐ SM๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-30 00:00:00

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-28 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP