Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

นโยบายของผู้บริหาร

  แชร์ด้วย QR Code (คลิกขวาเพื่อ Save หรือ Copy QR Codeได้)

  ลิ้ง -> https://hrh.go.th/home/view_page.php?vid=4&type_name=นโยบายของผู้บริหาร  คัดลอกลิ้ง

ผู้รับพึงพอใจ ผู้ให้มีความสุข ทุกจุดโปร่งใส ร่วมใจทำงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ความหมาย

ผู้รับพึงพอใจ :

         พฤติกรรมการบริการที่ดีที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และความปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ

 

ผู้ให้มีความสุข :

          เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล มีความสุขกายสุขใจ(สุขภาพกาย สุขภาพจิต)ภายใต้การปกครองของผู้บริหาร ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่ดี

 

ทุกจุดโปร่งใส :

         - เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต 
         - เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตรงต่อเวลา
         - ให้บริการด้วยความเสมอภาค ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย
         - การบริหารงานภายในองค์กรที่โปร่งใส ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
         - โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มีความปลอดภัย 

 

ร่วมใจทำงาน :

         การทำงานเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นสหสาขาวิชาชีพ , ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและในกิจกรรมต่างๆของรพ. อย่างเต็มกำลังความสามารถ