Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

นโยบายโรงพยาบาล

  แชร์ด้วย QR Code (คลิกขวาเพื่อ Save หรือ Copy QR Codeได้)

  ลิ้ง -> https://hrh.go.th/home/view_page.php?vid=3&type_name=นโยบายโรงพยาบาล  คัดลอกลิ้ง

นโยบายคุณภาพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

 

1. ให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. มุ่งเน้นความปลอดภัย ทั้งของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และประชาชนในชุมชน

3. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย้

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 


 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล

 

1. เร่งรัดการสร้างสุขภาพตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง

2. กำหนดให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย และเอื้อต่อสุขภาพของบุคลากร ผู้รับบริการและชุมชน

4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพหน่วยบริการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย และญาติแบบองค์รวม

5. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างสุขภาพให้บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

 


 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

         โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองจึงมีนโยบาย ดังนี้ 

1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ HA และข้อกำหนดอื่น ๆ

2. การดำเนินกิจกรรมของอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน โดยมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กรี่

3. ดำเนินการควบคุม ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีสุขภาพดี

 


 

นโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

 

         ด้วยการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขและเป็นภาวะแทรกซ้อนทางด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตลอดจนการสูญเสียชีวิต เศรษฐกิจ ทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมโดยรวม ดังนั้น การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงเป็นมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จึงได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ไว้ดังนี้ 

1.บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กำหนด

2.บุคลากรทุกระดับได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสมี่

3.ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

4.การเฝ้าระวังการระบาด และการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

 

 


 

ข้อตกลงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

 

1. ตรวจประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตประจำปี

2. สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่

3. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มชูกำลังและสารเสพติดในที่ทำงาน

4. ดื่มชาหรือกาแฟไม่เกินวันละ 2 แก้ว

5. ไม่ใช้ผงชูรสในการประกอบอาหาร และหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวที่มีผงชูรส

6. รับประทานผัก ผลไม้ และทานข้าวผสมข้าวกล้อง

7. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์