Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  แชร์ด้วย QR Code (คลิกขวาเพื่อ Save หรือ Copy QR Codeได้)

  ลิ้ง -> https://hrh.go.th/home/view_page.php?vid=2&type_name=วิสัยทัศน์และพันธกิจ  คัดลอกลิ้ง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2566 – 2570) ระยะ 5 ปี

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

วิสัยทัศน์ (VISION)

         เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่เป็นผู้นำด้านอาชีวอนามัยและการแพทย์ฉุกเฉิน ภายในปี 2570

 

พันธกิจ (MISSION)

         1. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน*
         2. พัฒนาระบบบริการและคลินิกเฉพาะทางให้ได้มาตรฐานตาม Service plan และ ผู้รับบริการพึงพอใจ
         3. พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ
         4. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
         6. อภิบาลระบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร ITA ระบบควบคุมภายใน ระบบหลักประกัน ระบบการเงินการคลัง ระบบสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

 

 

ค่านิยม (CORE VALUE)

         P: People Centered
         E: Ethics
         S: Service mind
         T: Teamwork

 

อัตลักษณ์

         ผู้รับพึงพอใจ ผู้ให้มีความสุข ทุกจุดโปร่งใส ร่วมใจทำงาน

 

กลยุทธ์ (Strategic Goals)
         1. ระบบงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และระบบบริการ ปฐมภูมิมีคุณภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดูแลตนเองได้
         2. ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจ เพื่อรองรับ EEC และอุบัติภัยสารเคมี
         3. ระบบบริการด้านอาชีวอนามัย ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
         4. ระบบบริการสุขภาพองค์รวม มีคุณภาพ ปลอดภัย เข้าถึงได้รวดเร็ว
         5. ระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็น Smart Hospital และไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน
         6. บุคลากรเก่ง ดี มีสุข ผูกพันองค์กร และมีอัตรากำลังที่เพียงพอ

 

เข็มมุ่ง

         ไม่มีวิกฤติการเงิน
         3P Safety
         Smart Hospital