เกียรติประวัติ

เกียรติประวัติ

 

- ชนะเลิศชุมชน to be number 1 ระดับจังหวัด ปี 2547 

- ชนะเลิศงานสุขภาพจิต ยาเสพติด ระดับจังหวัด ปี 2547

- ชนะเลิศ อสม. ดีเด่นระดับเขต ปี 2547

- ชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปี 2548