Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

  แชร์ด้วย QR Code (คลิกขวาเพื่อ Save หรือ Copy QR Codeได้)

  ลิ้ง -> https://hrh.go.th/home/view_page.php?vid=1&type_name=ข้อมูลทั่วไปและประวัติ  คัดลอกลิ้ง

 

 

ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงพยาบาล1

         โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เดิมชื่อ “โรงพยาบาลมาบตาพุด” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีเนื้องที่ประมาณ 7 ไร่ โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารเมื่องปี 2540 และเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงได้เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง (เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรก
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยสารเคมีบ่อยครั้ง รวมทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ เมื่อปี 2553 เปิดศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้บริการอาชีวเวชศาสตร์ทั้งระบบ และเป็นเครือข่ายครอบคลุมแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและในชุมชน เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพของประชาชน อันเกิดจากมลพิษและการประกอบอาชีพของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง
         จากสภาพปัญหาดังกล่าว เป็นผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายโรงพยาบาลมาบตาพุดเป็นโรงพยาบาลอาชีวอนามัยขนาด 200 เตียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลมาบตาพุดได้ย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ติดถนนสุขุมวิท ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ รายรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 นิคม  ซึ่งประกอบด้วยโรงงานกว่า 1,500แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 140 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมหนักประเภทสารเคมี,ปิโตรเคมี อยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กม. พร้อมทั้งได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก(M1)
         วันที่ 20 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลมาบตาพุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามโรงพยาบาลมาบตาพุดแห่งใหม่ว่า “โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง” โดยได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
ปัจจุบัน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ภายใต้การนำของนายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนปัจจุบัน ได้รับผิดชอบพื้นที่ 38 ชุมชน ดูแลประชากร 264,124 คน เปิดบริการ 162 เตียง ตั้งอยู่ในพื้นที่การประกาศเขตควบคุมมลพิษที่มีการขยายตัวเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งโรงพยาบาลฯได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ของประเทศ

 

 

อาณาเขตโรงพยาบาล4

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด สาย6 

ทิศใต้ ติดต่อกับ แค้มป์ตาเลียนไทย (ป่ายาง)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเลียบบริษัทเจนโก้

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

 

ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

         มีเนื้อที่ 7 ไร่ การก่อสร้างอาคารได้เริ่มในปี 2540 เปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกก่อน ต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงเปิดบริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง(เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน 
 

 

ติดต่อสอบถาม Call center : 038-684444