ประกาศเรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

  เข้าชมแล้ว 213 ครั้ง

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

เอกสาร คำสั่งแต่งตั้ง CIO ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

           หนังสือเวียนคำสั่ง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด