แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) UPDATE 26/06/2020

  เข้าชมแล้ว 2517 ครั้ง

แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE)

ยาที่มีเงื่อนไขสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง ดาวน์โหลด

แบบประกอบการสั่งใช้ยา Azithromycin 250 mg capsuleb กรณีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ดาวน์โหลด 

แบบประกอบการสั่งใช้ยาตา ดาวน์โหลด

รายการยาและแนวทางการสั่งใช้ยา DUE ดาวน์โหลด

Prospective DUE

1. DUE statin ดาวน์โหลด

2. DUE Insulin aspart ดาวน์โหลด

3. DUE levofloxacin ดาวน์โหลด

4. DUE pantoprazole ดาวน์โหลด

5-6. DUE gabapentin ดาวน์โหลด

7-8. DUE cox-2 ดาวน์โหลด

9. DUE vancomycin ดาวน์โหลด

10. DUE meropenem ดาวน์โหลด

11. DUE piperacillin ดาวน์โหลด

12. DUE Pregabalin ดาวน์โหลด

13. DUE Voriconazole ดาวน์โหลด

14-15. DUE Cefdinir ดาวน์โหลด

16. DUE azithromycin syr ดาวน์โหลด

17. DUE ganciclovir ดาวน์โหลด

18. DUE levetiracetam ดาวน์โหลด

19. DUE azithromycin inj ดาวน์โหลด

20. DUE colistin ดาวน์โหลด

21. DUE alogliptin+pioglitazone ดาวน์โหลด

22. DUE Ezetimibe ดาวน์โหลด

23. DUE Tigecycline ดาวน์โหลด

24. DUE Natanycin ED  ดาวน์โหลด

25. DUE Cyclosporin ED ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน