Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) UPDATE 05/01/2023

  เข้าชมแล้ว 20536 ครั้ง

แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE)

ยาที่มีเงื่อนไขสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง ดาวน์โหลด

แบบประกอบการสั่งใช้ยาและที่กำหนดเงื่อนไข  ดาวน์โหลด 

แบบประกอบการสั่งใช้ยาตา ดาวน์โหลด

รายการยาและแนวทางการสั่งใช้ยา DUE ดาวน์โหลด

Prospective DUE

1. DUE Atorvastatin tab 40 mg  ดาวน์โหลด

2.  DUE Levofloxacin tab 500 mg ดาวน์โหลด

3. DUE Pantoprazole inj  40 mg/vial  ดาวน์โหลด

4-5. DUE Gabapentin Cap 100 mg, 300 mg  ดาวน์โหลด

6-7. DUE cox-2  ดาวน์โหลด

8. DUE Vancomycin inj 500 mg ดาวน์โหลด

9. DUE Meropenem inj 1 g ดาวน์โหลด

10.  DUE Piperacillin+tazobactam inj (4+0.5) g ดาวน์โหลด

11.DUE Pregabalin 75 mg Cap/Tab  ดาวน์โหลด

12.DUE Voriconazole 200 mg Tab  ดาวน์โหลด

13. DUE Albumin 20% injection  ดาวน์โหลด

14-15. DUE Cefdinir syr 125 mg/5mL, 100 mg capsule  ดาวน์โหลด

16. DUE Azithromycin syr 200 mg/5 mL ดาวน์โหลด

17.DUE Ganciclovir inj 500 mg  ดาวน์โหลด

18. DUE Levetiracetam inj 500 mg  ดาวน์โหลด

19. DUE Azithromycin inj 500 mg/vial  ดาวน์โหลด

20. DUE Colistin inj 150 mg ดาวน์โหลด

21. DUE Ezetimibe 10 mg  ดาวน์โหลด

22. DUE Tigecycline inj 50 mg ดาวน์โหลด

23. DUE Budesonide/Formoterol (Symbicort) (เพิ่มใหม่)   ดาวน์โหลด

24. DUE Natamycin ED 5%   ดาวน์โหลด

25. DUE Cyclosporin ED 1mg/ml in 3 ml  ดาวน์โหลด

26. DUE Insulin Aspart  ดาวน์โหลด

27. DUE Insulin Glargine ดาวน์โหลด 

28.DUE Dapagliflozin ดาวน์โหลด 

29.DUE Lansoprazole ดาวน์โหลด 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน