Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  เข้าชมแล้ว 484 ครั้ง