Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ตารางราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เป็นระบบ Negative Pressure จำนวน 1 งาน

  เข้าชมแล้ว 326 ครั้ง