Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง

  เข้าชมแล้ว 328 ครั้ง