ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ลิฟท์ส่งของ จำนวน ๑ ตัว

  เข้าชมแล้ว 148 ครั้ง