Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

  เข้าชมแล้ว 661 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

              ตามที่ได้มีการออก พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558) ใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับประชาชนแต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการอื่นใดของรัฐ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร ตามกฎหมายหรือกฎ หน่วยงานของรัฐนั้นโดยผู้อนุญาตตามกฎหมายจะต้องดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนทุกงานบริการ มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป นั้น

              และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่จะติดต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และต้องการทราบกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักงาน ก.พ.ร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับประชาชน ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เผบแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาจัดทำเว็บไซต์กลาง "ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการเป็นแหล่งรวมคู่มือการติดต่อทุกส่วนราชการ ด้วยแล้วที่ https://www.info.go.th/ โดยสามารถเลือกค้นหาตามหน่วยงาน หรือ พิมพ์คำค้นที่ต้องการในช่อง "พิมพ์คำค้นหา" โดยตรงก็ได้ ระบบจะแสดง link ต่างๆ ที่มีคำค้นดังกล่าวในทันที นับว่าสะดวกมาก

              ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สืบค้นข้อมูลรายละเอียด / download คู่มือสำหรับประชาชนที่ต้องการ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 

เว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ แหล่งรวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ

สืบค้นคู่มือสำหรับประชาชน ในการติดต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปสาระสำคัญ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานภายใต้ พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ