Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ เข้าชมแล้ว 5,935 ครั้ง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) และอัลตราซาวด์เต้านม จำนวน 12 เดือน

2024-02-19 15:43:18

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยาเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569

2024-02-19 15:20:40

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง พ.ศ. 2569

2024-02-19 15:17:17

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2023-11-27 13:42:31

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง พ.ศ.2569

2023-11-27 13:39:53

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจการแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยาเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง พ.ศ.2569

2023-11-27 13:36:26

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสาวะพร้อมน้ำยาเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง พ.ศ.2569

2023-11-27 13:31:44

แผนปฏิบัติการและงบประมาณสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

2022-04-29 08:19:35

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)

2020-03-03 14:20:40

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

2019-11-22 14:35:05

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

2019-11-13 11:09:36

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

2019-11-13 11:05:17