อัตราค่าบริการ เข้าชมแล้ว 1,221 ครั้ง

ประกาศกองบริหารการคลัง เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

2019-12-20 14:00:47

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

2019-09-13 08:47:43

อัตราค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง(ว177) และราคา สธ. 25609

2019-03-31 14:17:18

หมวด ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (เพิ่มเติม)

2019-03-31 14:15:50

หมวด ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์

2019-03-31 14:13:12

หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และ หมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิกการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

2019-03-31 14:06:40

รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

2019-03-29 16:02:02

รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ.๒๕๖๑

2019-03-29 15:59:17

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเที่ยวและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

2019-03-29 15:56:30

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

2019-03-29 15:53:42

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๑ ค่าห้องและอาหาร ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

2019-03-29 15:52:40