ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 40,502 ครั้ง

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 และประกาศขึ้นเว็บไซค์ของหน่วยงาน

2021-10-07 14:09:30

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-04 16:29:33

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slie ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เครื่อง)

2021-09-16 14:26:16

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ

2021-09-13 13:23:39

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13 13:20:46

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Real-Time PCR)

2021-09-09 15:28:07

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2021-09-02 11:38:26

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อ Class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต

2021-08-31 15:07:37

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 เครื่อง

2021-08-31 15:05:31

ประกาสเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

2021-08-27 14:45:54

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

2021-08-26 09:05:29

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 18 รายการ)

2021-08-23 15:27:43