ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 24,630 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 11:35:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 11:34:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 11:34:02

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)

2020-06-02 15:56:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 14:53:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถสำหรับขนยาแบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 15:09:04

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ตู้กดบัตรคิว จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 15:07:15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล จำนวน 12 เดือน

2020-05-27 14:58:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ Chiller จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-25 15:10:13

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม จำนวน 1 รายการ

2020-05-18 15:01:22

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ Chille จำนวน 6 รายการ

2020-05-18 15:00:16

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-05-05 13:50:26