Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 100,590 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)เลขที่ ภ.1/2566

2023-01-06 10:31:51

รับสมัครบุคคลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

2023-01-04 11:07:27

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

2022-12-20 15:13:38

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-12-20 15:12:27

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภ.1/2565

2022-12-19 15:58:59

รายงานแผล/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (งบลงทุน)

2022-12-16 09:26:30

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน)

2022-12-16 09:25:50

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (งบลงทุน)

2022-12-16 09:24:54

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน)

2022-12-16 09:24:13

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจสารเคมีและตะกอนปัสสวะพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-12-14 10:29:51

รายงานแผนกานจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน) ประจำปี พ.ศ.2566

2022-12-07 08:17:50

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสี่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

2022-12-07 08:16:32