Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 137,423 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ

2023-09-19 09:35:22

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

2023-09-19 09:34:25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ

2023-09-19 09:31:19

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ

2023-09-19 09:23:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ

2023-09-19 09:21:52

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2023-09-19 09:20:27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

2023-09-19 09:17:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-09-15 16:18:45

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

2023-09-15 16:18:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด

2023-09-15 16:17:36

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด

2023-09-15 16:17:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

2023-09-15 16:16:30