Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 86,302 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่รายงายการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

2022-02-15 15:32:52

ประกาศเผยแพร่รายงายการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2565

2022-02-15 15:30:35

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ายา ปี 2565 (เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ายา 28 รายการ)

2022-01-18 15:10:20

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ายา ปี 2565 (เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ายา 10 รายการ)

2022-01-18 15:08:35

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ปี 2565 (เครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ายา 1 รายการ)

2022-01-18 15:06:54

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2022-01-06 14:33:17

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

2021-12-30 10:46:00

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภ.2/2564

2021-12-29 15:07:40

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564

2021-12-24 15:20:33

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 (งบลงทุน) และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-12-22 15:01:42

รายงานแผล/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน) และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-12-22 14:46:30

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน) และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2021-12-22 14:45:13