Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 69,604 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

2021-08-26 09:05:29

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 18 รายการ)

2021-08-23 15:27:43

ประกาสเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2021-08-23 15:22:57

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธี E-Bidding จำนวน 8 รายการ เลขที่ ภ.2/2564

2021-08-16 15:46:03

ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศและระบบกรองอากาศจำนวน 1 งาน

2021-08-11 17:43:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศและระบบกรองอากาศ 1 งาน

2021-08-11 17:39:56

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่3

2021-08-05 14:45:50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

2021-08-05 11:34:00

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 แห่ง

2021-08-04 09:39:39

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2021-08-02 10:32:18

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2021-08-02 10:24:24

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้เพื่อปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

2021-08-02 10:02:29