Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 86,302 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2022-03-14 18:02:30

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

2022-03-14 17:57:56

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

2022-03-14 17:54:12

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2565 (งบลงทุน)

2022-03-14 17:49:27

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน)

2022-03-14 17:45:56

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (งบลงทุน)

2022-03-14 17:41:41

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2565

2022-03-11 14:54:50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง

2022-03-11 14:51:04

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน1 เครื่อง

2022-03-11 14:49:32

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง

2022-03-11 14:46:22

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

2022-03-10 10:00:14

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

2022-02-17 17:35:53