ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 40,501 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2021-01-28 14:04:15

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2563

2021-01-28 11:17:27

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ ภ.1/2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1

2021-01-21 11:55:17

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

2021-01-12 11:16:34

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)

2021-01-11 16:34:05

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-01-05 16:02:43

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)ภ.1/2564

2020-12-14 15:20:30

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๔ (เงินบำรุง) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020-12-04 15:55:04

ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 ระดับ 70%)

2020-12-04 11:40:11

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

2020-12-03 10:43:40

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2020-12-03 10:09:23

ประกาศแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2020-12-02 17:20:29