Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 54,129 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2019-01-07 15:58:56

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2019-01-07 15:55:24

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2019-01-07 15:51:12

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

2019-01-07 08:24:42

ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

2018-12-28 08:41:27

ขอเผยแพร่แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562

2018-12-28 08:40:34

ขอเผยแพร่แเผนจัดซื้อครุภัณฑ์ และแผนจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2018-12-28 08:38:44

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

2018-12-26 08:16:40

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2018-12-26 08:15:31

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

2018-12-26 08:14:07

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National e-Library

2018-12-04 09:12:18

ประกาศเรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

2018-12-04 09:10:07