Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 69,597 ครั้ง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

2021-11-08 10:47:13

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม -เดือนกันยายน 2564

2021-11-03 15:18:03

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 และประกาศขึ้นเว็บไซค์ของหน่วยงาน

2021-10-07 14:09:30

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-04 16:29:33

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slie ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เครื่อง)

2021-09-16 14:26:16

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ

2021-09-13 13:23:39

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13 13:20:46

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Real-Time PCR)

2021-09-09 15:28:07

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2021-09-02 11:38:26

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อ Class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต

2021-08-31 15:07:37

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 เครื่อง

2021-08-31 15:05:31

ประกาสเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑)ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

2021-08-27 14:45:54