Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 100,684 ครั้ง

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นรับภาพเอกซเรย์(Cassette) จำนวน 2 แผ่น

2020-02-27 15:34:25

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษาใน 3 กลุ่มโรค ตามโครงการ Antibiotic Smart Use (ASU)

2020-01-06 16:29:40

ประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ

2019-12-12 13:25:39

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และแผนจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2019-12-12 13:23:44

ประกาศเผยแพร่รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

2019-12-12 13:20:47

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ

2019-12-03 15:25:56

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

2019-11-15 14:04:02

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องกรองน้ำเบื้องต้นก่อนเข้าระบบ R.O. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

2019-11-06 15:23:22

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบกรองอากาศห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง

2019-11-06 15:21:12

ขออนุมัติประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2019-10-25 13:32:59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2019-10-02 15:47:43

การจัดการข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข

2019-10-02 15:47:24