ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 28,572 ครั้ง

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Run for Health Rayong)

2019-01-11 10:03:02

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

2019-01-07 16:25:40

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2019-01-07 15:58:56

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2019-01-07 15:55:24

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

2019-01-07 15:51:12

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

2019-01-07 08:24:42

ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

2018-12-28 08:41:27

ขอเผยแพร่แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562

2018-12-28 08:40:34

ขอเผยแพร่แเผนจัดซื้อครุภัณฑ์ และแผนจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2018-12-28 08:38:44

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

2018-12-26 08:16:40

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2018-12-26 08:15:31

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

2018-12-26 08:14:07