ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 31,971 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

2021-02-18 11:40:36

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ ภ.1/2564

2021-02-16 15:04:53

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-02-15 14:25:16

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานฯ

2021-02-12 15:52:57

หนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

2021-02-12 15:48:07

หนังสือแจ้งอนุมัติแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (เงินบำรุง)

2021-02-12 15:47:21

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)

2021-02-12 15:46:16

หนังสือแจ้งจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อมฯ)

2021-02-12 15:37:18

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรอ การปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

2021-02-11 16:41:10

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564

2021-02-11 16:39:28

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

2021-02-09 09:28:05

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2564

2021-02-09 09:27:10