ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 40,410 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2021-05-07 09:24:31

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2021-05-06 10:50:44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไรับจัดสรรและรายงานละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง จ้างติดตั้งระบบอากาศเข้า และระบบระบายอากาศห้อง Negative Pressure

2021-05-06 10:47:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Network จำนวน 1 ระบบ

2021-05-05 11:32:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2021-04-29 15:54:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครือข่าย Network Core Switch พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระยบ

2021-04-29 15:23:03

ตารางราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2021-04-23 09:39:54

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Network จำนวน 1 ระบบ

2021-04-21 15:30:11

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา ภ.2-2564

2021-04-19 13:40:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมระบบ PASS และเครื่องสแกน CR แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2021-04-07 13:18:37

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการโดยวิธีประกวดราคา(E-Bidding) เลขที่ ภ.1/2564

2021-04-02 10:30:40

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่าย Network Core Switch พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

2021-03-22 10:03:57