Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 73,502 ครั้ง

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

2020-08-18 08:41:33

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2020-08-09 10:32:08

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020-08-09 08:53:13

ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง นโยบายอาชีวิอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

2020-07-14 10:29:46

ประกาศ สขร.1 เภสัชกรรม เดือน ตค2562-มีค2563

2020-06-29 10:58:24

ตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตาและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง

2020-05-25 15:11:10

ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2020-04-14 13:08:49

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปี 2563

2020-03-18 14:33:57

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปี 2563

2020-03-18 14:33:33

ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2020-03-12 14:34:52

รายงานผลการกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2563

2020-02-28 14:48:36

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

2020-02-28 14:47:02