Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 61,068 ครั้ง

ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2020-04-14 13:08:49

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปี 2563

2020-03-18 14:33:57

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปี 2563

2020-03-18 14:33:33

ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

2020-03-12 14:34:52

รายงานผลการกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2563

2020-02-28 14:48:36

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

2020-02-28 14:47:02

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

2020-02-27 15:51:30

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นรับภาพเอกซเรย์(Cassette) จำนวน 2 แผ่น

2020-02-27 15:34:25

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษาใน 3 กลุ่มโรค ตามโครงการ Antibiotic Smart Use (ASU)

2020-01-06 16:29:40

ประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ

2019-12-12 13:25:39

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และแผนจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2019-12-12 13:23:44

ประกาศเผยแพร่รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

2019-12-12 13:20:47