Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 87,401 ครั้ง

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัดุประจำปี พ.ศ.2565 (ทุกวงเงิน)ไตรมาสที่4

2022-09-02 09:30:02

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2022-08-31 14:28:12

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้างและประกาศขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2022-08-23 14:47:19

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 แห่ง)

2022-08-22 14:09:16

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2022-08-22 10:11:54

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2022-08-22 10:10:53

ขออนุญาตปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2022-08-22 10:08:35

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2022-08-11 13:22:37

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

2022-07-27 15:11:21

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

2022-07-22 13:52:14

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2022-07-12 13:39:07

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2022-07-12 13:36:39