ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 10,411 ครั้ง

ขออนุมัติประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2019-10-25 13:32:59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2019-10-02 15:47:43

การจัดการข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข

2019-10-02 15:47:24

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ลิฟท์ส่งของ จำนวน ๑ ตัว

2019-09-24 10:37:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

2019-09-04 10:26:21

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อยาประจำเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2562

2019-08-19 15:04:22

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2019-07-18 15:59:41

ตารางราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ

2019-07-11 11:00:21

แจ้งหลักเกณฑ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการปรับค่าจ้างประจำปี

2019-06-14 15:05:25

รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ระดับดีเด่น และ ดีมาก

2019-06-14 15:01:55

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562

2019-06-12 22:14:54

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 300 บาท

2019-06-12 14:45:31