Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 86,303 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565

2022-09-13 14:46:04

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

2022-09-13 10:44:28

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

2022-09-13 10:42:53

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 (ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 จำนวน 1 แห่ง)

2022-09-09 15:05:50

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานพยาบาลผู้คลอด จำนวน 1 รายการ)

2022-09-07 14:24:07

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

2022-09-05 10:04:04

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

2022-09-05 10:03:20

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)

2022-09-05 09:54:54

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัดุประจำปี พ.ศ.2565 (ทุกวงเงิน)ไตรมาสที่4

2022-09-02 09:30:02

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

2022-08-31 14:28:12

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้างและประกาศขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2022-08-23 14:47:19

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 แห่ง)

2022-08-22 14:09:16