Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 73,499 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2022-05-23 18:54:56

กฎกระทรวงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

2022-05-05 15:15:22

รายงานแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565

2022-03-14 18:15:23

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2565

2022-03-14 18:07:11

รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2565

2022-01-20 12:24:29

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปีงบ 2564

2021-12-27 17:14:21

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

2021-12-27 17:06:14

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2021-12-27 09:40:11

แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2564 – 2566) (ทบทวน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

2021-12-23 14:03:06

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2021-12-23 13:38:31

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

2021-12-23 13:27:30

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2021-12-22 09:11:30