Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 185,249 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดใส 300 ซี.ซี. พร้อมหัวปั้ม จำนวน 45 ขวด

2024-02-20 11:25:14

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อขวดใส 300 ซี.ซี. พร้อมหัวปั้ม จำนวน 45 ขวด

2024-02-20 11:24:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับเรื่องโรคไข้เลือดออกไข้ชิคุณกุนย่า ขนาด A4 2 พับ 3 ตอน จำนวน 1,000 แผ่น

2024-02-20 11:22:43

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำแผ่นพับเรื่องโรคไข้เลือดออกไข้ชิคุณกุนย่า ขนาด A4 2 พับ 3 ตอน จำนวน 1,000 แผ่น

2024-02-20 11:21:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและคู่มือเบาหวาน จำนวนว 3 รายการ

2024-02-20 11:18:53

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลและคู่มือเบาหวาน จำนวนว 3 รายการ

2024-02-20 11:17:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น

2024-02-20 11:12:40

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น

2024-02-20 11:11:51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อ Drain ระเบียงชั้น 4 จำนวน 1 งาน

2024-02-20 11:10:46

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างเดินท่อ Drain ระเบียงชั้น 4 จำนวน 1 งาน

2024-02-20 11:09:54

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อชุดอบสมุนไพรสด จำนวน 60 ชุด

2024-02-20 10:40:52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอบสมุนไพรสด จำนวน 60 ชุด

2024-02-20 10:39:39