Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

ประกาศ/หลักเกณฑ์ เข้าชมแล้ว 12,645 ครั้ง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2023-06-16 14:15:09

แนวปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2023-06-16 14:14:30

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2022-06-23 15:05:08

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2022-06-22 12:57:23

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565

2022-03-24 15:19:18

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (รอบ 1 เมษายน 2565)

2022-03-24 15:14:21

ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

2022-03-24 14:16:16

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

2022-03-24 13:53:25

ประกาศผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น และดีมาก

2022-03-21 12:42:50

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง รอบการประเมินครั้งที่ 2

2021-09-08 14:12:39

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2021-08-30 15:00:27

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว

2021-08-23 15:37:40