Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 50,341 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2565

2022-01-20 12:24:29

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปีงบ 2564

2021-12-27 17:14:21

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

2021-12-27 17:06:14

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2021-12-27 16:53:43

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2021-12-27 09:40:11

แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2564 – 2566) (ทบทวน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

2021-12-23 14:03:06

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2021-12-23 13:38:31

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

2021-12-23 13:27:30

แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2021-11-30 17:39:00

แผน ITA 2565

2021-11-25 13:08:39

แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอรับเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Vaccine Passport)

2021-11-25 11:07:29

กรมบัญชีกลาง ว.1139 เรื่องการเพิ่มเติมข้อบ่งชี้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รหัส 7214 และ รหัส 7301

2021-11-16 17:38:11