ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 40,532 ครั้ง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ รายการ อุปกรณ์สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

2020-11-02 15:26:42

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

2020-11-02 15:25:46

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 256....

2020-10-21 10:53:21

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)

2020-10-21 08:54:02

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020-10-05 14:55:00

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

2020-09-10 10:12:41

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ และประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2020-09-01 15:40:20

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2020-08-31 14:27:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31 12:07:09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31 12:05:07

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

2020-08-31 10:14:25

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

2020-08-25 09:39:57