Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

อัตราค่าบริการ เข้าชมแล้ว 13,102 ครั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจา่ยค่าใช้จ่าย กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (ODS) พ.ศ. 2563

2021-01-12 14:16:24

เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายและแนวทางการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก พ.ศ. 2563

2021-01-08 10:13:35

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

2020-12-22 14:38:32

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

2020-12-21 09:28:36

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจัยและรักษาทางรังสีวิทยา ที่ กค 0414.2/ว422 ลง วันที่ 10 กันยายน 2563

2020-10-28 15:09:55

ประกาศกองบริหารการคลัง เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

2019-12-20 14:00:47

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

2019-09-13 08:47:43

อัตราค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง(ว177) และราคา สธ. 25609

2019-03-31 14:17:18

หมวด ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (เพิ่มเติม)

2019-03-31 14:15:50

หมวด ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์

2019-03-31 14:13:12

หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และ หมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิกการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

2019-03-31 14:06:40

รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)

2019-03-29 16:02:02