Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444
อีเมล์ :
hrh10827@hrh.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 58,329 ครั้ง

แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) UPDATE 05/01/2023

2023-01-26 08:59:17

โครงการรับบริจาค โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2023-01-18 21:36:50

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต \"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-01-16 11:41:59

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศปีะงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-01-16 11:35:10

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

2022-12-01 09:43:26

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2022-10-17 10:21:02

รายงานการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2022-08-17 14:05:53

แบบฟอร์มการขอใช้ยาต้านไวรัสสำหรับ COVID-19

2022-07-22 13:26:24

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2565

2022-06-17 10:57:13

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2022-06-01 11:10:49

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2022-05-31 13:52:34

นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

2022-05-27 09:48:23