สถิติผู้ป่วย

 

ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลสถิติกลุ่มโรคของผู้ป่วยนอก

หมายเหตุ : อัตราต่อแสนประชากร