ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slie ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เครื่อง)

  เข้าชมแล้ว 53 ครั้ง