หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานฯ

  เข้าชมแล้ว 9 ครั้ง