อัตรค่าบริการ     (เข้าชมแล้ว 1000 ครั้ง)


ประกาศกองบริหารการคลัง เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  

  ลงวันที่ 2019-12-20 14:00:47


อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  

  ลงวันที่ 2019-09-13 08:47:43


อัตราค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง(ว177) และราคา สธ. 25609  

  ลงวันที่ 2019-03-31 14:17:18


หมวด ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (เพิ่มเติม)  

  ลงวันที่ 2019-03-31 14:15:50


หมวด ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์  

  ลงวันที่ 2019-03-31 14:13:12


หมวดที่ ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และ หมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิกการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  

  ลงวันที่ 2019-03-31 14:06:40


รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ.๒๕๖๑ (รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑)  

  ลงวันที่ 2019-03-29 16:02:02


รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ.๒๕๖๑  

  ลงวันที่ 2019-03-29 15:59:17


ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเที่ยวและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

  ลงวันที่ 2019-03-29 15:56:30


อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  

  ลงวันที่ 2019-03-29 15:53:42


อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด ๑ ค่าห้องและอาหาร ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  

  ลงวันที่ 2019-03-29 15:52:40