ประชาสัมพันธ์


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561  

  ลงวันที่ 2018-12-26 08:14:07


ขอความอนุเคราะห์จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ National e-Library  

  ลงวันที่ 2018-12-04 09:12:18


ประกาศเรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)  

  ลงวันที่ 2018-12-04 09:10:07


แบบประกอบการสั่งใช้ยาตา(ตามมติที่ประชุม PTC ครั้งที่ 2 ปี 2561)  

  ลงวันที่ 2018-11-09 08:29:30


แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) (Updateเพิ่มเติม 09/11/2018)  

  ลงวันที่ 2018-11-09 08:28:11


ข้อมูลยาเข้าใหม่ (ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 2/2561)  

  ลงวันที่ 2018-11-09 08:22:18


กรอบแนวทางการเผยแพร่  

  ลงวันที่ 2018-11-07 16:52:08