ประชาสัมพันธ์


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ลงวันที่ 2019-02-18 15:06:18


วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Run for Health Rayong)  

  ลงวันที่ 2019-01-11 10:03:02


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง  

  ลงวันที่ 2019-01-07 16:25:40


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

  ลงวันที่ 2019-01-07 15:58:56


จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  

  ลงวันที่ 2019-01-07 15:55:24


ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  

  ลงวันที่ 2019-01-07 15:51:12


คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558  

  ลงวันที่ 2019-01-07 08:24:42


ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561  

  ลงวันที่ 2018-12-28 08:41:27


ขอเผยแพร่แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562  

  ลงวันที่ 2018-12-28 08:40:34


ขอเผยแพร่แเผนจัดซื้อครุภัณฑ์ และแผนจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

  ลงวันที่ 2018-12-28 08:38:44


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  

  ลงวันที่ 2018-12-26 08:16:40


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  

  ลงวันที่ 2018-12-26 08:15:31