ประชาสัมพันธ์


ประกาศ สขร.1 เภสัชกรรม เดือน ตค2562-มีค2563  

  ลงวันที่ 2020-06-29 10:58:24


แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) UPDATE 26/06/2020  

  ลงวันที่ 2020-06-26 10:12:52


ตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตาและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง  

  ลงวันที่ 2020-05-25 15:11:10


ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  

  ลงวันที่ 2020-04-14 13:08:49


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  ลงวันที่ 2020-03-18 14:38:31


แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปี 2563  

  ลงวันที่ 2020-03-18 14:33:57


แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปี 2563  

  ลงวันที่ 2020-03-18 14:33:33


ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  

  ลงวันที่ 2020-03-12 14:34:52


รายงานผลการกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2563  

  ลงวันที่ 2020-02-28 14:48:36


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563  

  ลงวันที่ 2020-02-28 14:47:02


ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง  

  ลงวันที่ 2020-02-27 15:51:30


ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ แผ่นรับภาพเอกซเรย์(Cassette) จำนวน 2 แผ่น  

  ลงวันที่ 2020-02-27 15:34:25