ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-09-16 11:27:44


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บนอาคารโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๒๖๐ กิโลวัตต์  

  ลงวันที่ 2019-08-30 13:52:42


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-08-30 10:36:10


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562  

  ลงวันที่ 2019-08-27 13:49:33


ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-08-26 15:45:59


ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-08-23 15:54:12


ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 260 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2019-08-16 15:31:04


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ เรื่องความรุนแรงในเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2019-08-15 15:48:12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำชุดเอกสารและถ่าย้อกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2019-08-15 10:01:35


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2019-08-15 09:57:25


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2019-08-14 13:24:52


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2019-08-13 15:10:50